خوشبخت‌ کسی است که :فضیلت دیگران را قدر میداند ** خوشبختی دیگران باعث مسرت او میشود * و زندگی خودش را با هیچ کس مقایسه نمی‌کند. ** خوشبختی یعنی * قلبی را نشکنی * دلی را نرنجانی *آبرویی را نریزی * ودیگران ازتو آسیبی نبینند. ** نصف اشباهاتمان ناشی از این است که * وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم * و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم . ** اگر حق با شماست، خشمگین شدن نیازی نیست و اگر حق با شما نیست، هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید . ** جــــاده هـــای زنــــــدگـی را خـــدا هـــمـوار میـکــنـد . . ** کــــــار مــــا فـــقـــط بـــــرداشــــتـن *ســـنــگ ریـــــزه هـــاسـت .

     

پروژه مسکن مهر ورامین

 پروژه مسکن مهر 1000 واحدی به متراژ 95000 متر مربع ورامین کارفرما : تعاونی مسکن مهر

لینکهای مرتبط

شرکت های همکار

مهندسین مشاور فرآیند معماری

مهندسین مشاور طرح و نوآوری سازه سامان 

شرکت مجری شایان ابنیه مدرن 

 مهندسین مشاور کیمه  هراز  

مهندسین مشاور طرح نقش برج افراز

مهندسین مشاور ایستا برج آسیا

مهندسین مشاور آذین طرح ماهان